Mistä on kyse?

TUKEE! -hankkeen lähtökohtana on aktivoida 16-25 –vuotiaita nuoria (erityisesti kohdennetun mielenterveydellisen tuen tarpeessa olevia nuoria sekä neuropsykiatrisia pulmia omaavia nuoria) palveluiden kehittämiseen. Keskeisenä työotteena on nuorten osallistaminen aidosti monialaisten ja jalkautuvien palveluiden kehittämiseen sekä käynnistämiseen. Tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nuorten arjessa pärjäämisen tueksi.

Hankkeessa tavoitellaan toimintakulttuurin muutosta ja jaettua asiantuntijuutta; osaamisen ja kokemuksen jakamista nuorelta nuorelle, nuorelta ammattilaiselle, ammattilaiselta ammattilaiselle ja ammattilaiselta nuorelle. Kohderyhmän nuoret ovat tasavertaisessa asemassa muiden toimijoiden kanssa suunniteltaessa ja kehitettäessä heidän tarpeitaan palvelevia työmuotoja- ja tapoja.

Hankkeen tavoitteena on myös monialaisen yhteistyön laajentaminen perinteistä kunta- erikoissairaanhoito -sektoria laajemmalle, jolloin toimijoiden joukkoon saadaan kattavampi osuus alueen palveluntuottajista ja -tarjoajista. Samalla luodaan perustaa sellaiselle palvelujärjestelmälle, jossa nuoren osallisuus ja valinnanvapaus ovat aiempaa suuremmassa roolissa – eri ihmisille kun sopivat erilaiset palvelut ja työmuodot. Monialaista työotetta tukemalla ja toimintaa vakiinnuttamalla lisätään toimijoiden tietoisuutta toistensa tekemästä työstä sekä arvostusta yhteistä työtä kohtaan. Myös ammattilaisten rohkeus toimia nuorten omissa arkiympäristöissä, kuten koulussa, kotona ja harrastusten parissa, vahvistuu.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä 1) luodaan ja käynnistetään monialainen, sektorirajat ylittävä yhteistyöfoorumi, 2) toteutetaan elämyksellisyyteen, kokemuksellisuuteen ja näyttöön perustuviin työmenetelmiin pohjautuvia työpajoja, jossa kohderyhmän nuoret yhdessä ammattilaisten kanssa kehittävät, mallintavat ja pilotoivat uusia työmuotoja nuorten omaan kasvuympäristöön, 3) toteutetaan sektorirajat ylittävää mentorointia ja työnohjausta, 4) käynnistetään Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toteuttamaa ”koutsausta” eli henkilökohtaista tukea kohderyhmän nuorten arjessa, niissä ympäristöissä ja tilanteissa, jotka ovat heille haasteellisia.

Näiden toimenpiteiden tuloksena nuorten henkinen pahoinvointi, psykososiaalinen oireilu ja mielenterveydelliset ongelmat vähenevät sekä nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ammattitaito mielenterveydellisten haasteiden tunnistamisessa ja kohtaamisessa lisääntyy. Tätä kautta nuorten sosiaalinen osallisuus vahvistuu ja yhä useampi nuori tulee autetuksi.

Hankkeen alueellisina kumppaneina toimivat Euran kunta, Lasten ja nuorten Kilpi, Porin kaupungin psykososiaaliset palvelut, Sataedu ja Tukiranka ry.