Mistä on kyse?

TUKEE! -hankkeen lähtökohtana on aktivoida 16-25 –vuotiaita nuoria (erityisesti kohdennetun mielenterveydellisen tuen tarpeessa olevia nuoria sekä neuropsykiatrisia pulmia omaavia nuoria) palveluiden kehittämiseen. Keskeisenä työotteena on nuorten osallistaminen aidosti monialaisten ja jalkautuvien palveluiden kehittämiseen sekä käynnistämiseen. Tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nuorten arjessa pärjäämisen tueksi.

Lisätietoja TUKEE! -hankkeesta(sivustolla eura2014.fi)

 

TUKEE2 -hankkeessa jatketaan edellisen hankkeen aikana aloitettua työtä ja tavoitellaan erityisesti kokemuksellisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa yhdessä tekemisen kulttuuria. Olennaista on saada nuoren oma ääni kuuluviin aktiivisen osallisuuden sekä kokemus- ja
kehittämisasiantuntijuuden kautta. Kokemustieto ja vertaisuus nostetaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen rinnalla merkittäväksi osaksi hankkeen kehittämistyötä.

Lisätietoa TUKEE2-hankkeesta (sivustolla eura2014.fi)

TUKEE2-posteri (pdf)